سلام،

هر چیز قابل اندازه گیری را اندازه بگیر و هر چیز غیرقابل اندازه گیری را قابل اندازه گیری کن. ارزیابی و اندازه گیری آگاهی بخش است چرا که وضعیت فعلی، وضعیت ایده آل و مسیر دستیابی به آن را برای ما شفاف می گرداند. در برنامه توسعه فردی نیز ارزیابی و اندازه گیری یک الزام است که به استمرار و اثربخشی برنامه توسعه فردی کمک بسزایی خواهد کرد.

ارزیابی و اندازه گیری در چهار مرحله اصلی تدوین برنامه توسعه فردی نقش موثری ایفا می کند که شامل مراحل زیر است :

  1. سنجش کمی سطح فعلی مهارت ها و توانمندی ها
  2. هدف گذاری کمی سطح ایده آل مهارت ها و توانمندی ها
  3. برنامه ریزی عملیاتی کمی جهت رسیدن از سطح فعلی به سطح ایده آل
  4. ارزیابی کمی مسیر رشد و توسعه در طول مسیر

برای سنجش و ارزیابی در مراحل مطرح شده باید متغیرها قابل اندازه گیری بوده و یا قابل اندازه گیری شده باشند، برای ساده تر شدن ارزیابی کمی، آن را به پنج قسمت زیر تقسیم می کنیم.

  1. چه متغیری را می خواهم بسنجم؟ عامل مورد نظر چیست؟ در این قسمت دغدغه اصلی خود را یادداشت می نمایید.
  2. وزن این متغیر نسبت به دیگر متغیرهای موثر چه قدر است؟ اهمیت و ارزش این متغیر به چه میزان است؟ تا چه حد میزان پیشرفت در این متغیر، میزان پیشرفت در کل برنامه را مشخص می کند؟
  3. منبعی که بتواند در استخراج جواب ارزیابی و اندازه گیری به من کمک کند چیست؟ عملکرد یا رفتارم؟ نگرشم؟ خانواده ام؟ دوستانم؟
  4. نحوه ارزیابی چگونه است؟ چگونه می توانم از منبع ذکر شده جوابم را استخراج کنم؟ مشاهده؟ پرسشنامه؟ آزمون؟ مصاحبه؟ این مرحله قسمتی است که حتما باید کمی باشد.
  5. پس از این که نمره در آن متغیر محاسبه شد، میزان اعتبار این نمره چه قدر می باشد؟ آیا پایایی و روایی کافی را دارد؟ تا چه میزان این نمره واقعی است و تا چه میزان تحت مسائل محیطی یا شخصی دچار جهت گیری و خطای اندازه گیری شده است؟

امیدوارم با گذر از مراحل فوق بتوانید هر چیز قابل اندازه گیری را اندازه گیری کرده و هر چیز غیرقابل انداره گیری را نیز قابل انداره گیری نمایید.

اگر واقعا به دنبال تغییر هستید، تغییرتان را ارزیابی کنید. با ارزیابی و اندازه گیری که شما می توانید متوجه بشوید که کارهایی که امروز می کنید تا چه میزان به شما در رسیدن به اهدافتان کمک می کند؟ همان طور که پیتر دراکر معتقد است “اگر نمی توانی چیزی را اندازه بگیری، نمی توانی آن را مدیریت کنی” بنابراین برای شروع خود-مدیریتی و خود-راهبری ابتدا خودتان را اندازه بگیرید!

از تمامی دوستان نکته سنجم خواستارم لطفا، حتما اگر تجربه ای یا سوالی پیرامون این موضوع داشتید از طریق قسمت نظرات و یا قسمت تماس با من، با بنده در میان بگذارید.